Acadèmia Catalana de la Música Unitat en la defensa del interessos dels músics

Unitat en la defensa del interessos dels músics

Els representants de les sales de concerts, dels mànagers, representants i promotors i de les associacions de músics constituïts en grup de treball en el si de l’Acadèmia, acorden impulsar la unitat d’acció en defensa dels interessos dels músics i professionals del sector.

Aquest acord es fonamenta en dos objectius generals:

  1. Instar a la reforma del Decrets 1435/1985 i 2621/1986 en base al mandat parlamentari de 2007 i al reconeixement per part del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la problemàtica laboral dels músics, creant una comissió de treball conjunta entre les associacions de professionals i el ministeri.
  1. Crear la figura del músic intèrpret executant dins del Règim Especial dels Treballadors Autònoms, mitjançant el corresponent epígraf i la seva regulació.

El grup de treball apel·la a la necessitat urgent d’aquesta nova regulació per donar la cobertura legal i social adient tan a músics com a organitzadors i/o promotors de música en directe. Una regulació que no només afavoriria els professionals de la música sinó també a la pròpia administració pública pel que suposaria d’increment en termes de recaptació.

El grup de treball ha acordat traslladar aquest acord unànime en nom de l’Acadèmia Catalana de la Música, a les organitzacions de músics, sales de concerts, mànagers, representants i promotors que operen en el conjunt de l’estat espanyol, així com als diferents grups polítics que integren la subcomissió parlamentària que treballa en l’elaboració del Estatut de l’Artista.

Deixa un comentari