xx

Els representants de les sales de concerts, dels mànagers, representants i promotors i de les associacions de músics constituïts en grup de treball en el si de l’Acadèmia, acorden impulsar la unitat d’acció en defensa dels interessos dels músics i professionals del sector.

Aquest acord es fonamenta en dos objectius generals:

  1. Instar a la reforma del Decrets 1435/1985 i 2621/1986 en base al mandat parlamentari de 2007 i al reconeixement per part del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la problemàtica laboral dels músics, creant una comissió de treball conjunta entre les associacions de professionals i el ministeri.
  1. Crear la figura del músic intèrpret executant dins del Règim Especial dels Treballadors Autònoms, mitjançant el corresponent epígraf i la seva regulació.

El grup de treball apel·la a la necessitat urgent d’aquesta nova regulació per donar la cobertura legal i social adient tan a músics com a organitzadors i/o promotors de música en directe. Una regulació que no només afavoriria els professionals de la música sinó també a la pròpia administració pública pel que suposaria d’increment en termes de recaptació.

El grup de treball ha acordat traslladar aquest acord unànime en nom de l’Acadèmia Catalana de la Música, a les organitzacions de músics, sales de concerts, mànagers, representants i promotors que operen en el conjunt de l’estat espanyol, així com als diferents grups polítics que integren la subcomissió parlamentària que treballa en l’elaboració del Estatut de l’Artista.